Thu May 28 2020, sunrise time : 04:40 sunset time : 20:37D tijd is: 1590644072
Het is nu buiten licht

Algemene voorwaarden

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden gelden op alle producten en diensten van Heldere Ster. Heldere Ster accepteert geen andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn bepaald dan blijven de overige bepalingen van toepassing. De als nietige bepaling of bepalingen worden vervangen door een als geldig aan te merken bepaling waarvan de strekking zodanig overeenkomt met de nietige bepaling dat deze zou zijn gekozen als van de eerste bepaling wegens ongeldigheid was afgezien.

Offertes:

Offertes zijn 30 dagen na de datum van de offerte geldig, tenzij in de offerte anders vermeld. Het bedrag in de offerte is gebaseerd op het geschatte aantal te maken uren.

Het doen van een aanbiedingen of offertes verplicht Heldere Ster niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Aanbiedingen

Aanbiedingen gelden zolang als de geldigheidsduur van de offerte, i.h.a. 30 dagen.

Samengestelde prijzen

Samengestelde prijzen voor een samengesteld product worden niet opgedeeld. De prijs van een deel van een bepaling is niet een overeenkomstig deel van de totale aanbieding.

Overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand zodra Heldere Ster de offerte van de opdrachtgever ondertekend heeft ontvangen.

Indien de opdrachtgever de offerte niet ondertekend retour zend maar Heldere Ster wel toestemming geeft met de opdracht te beginnen dan geldt de overeenkomst als overeengekomen.

Bij leveringen waarvoor gezien hun aard of beperkte omvang geen opdrachtbevestiging of offerte wordt verstuurd wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

De opdracht wordt aangegaan tot het einde van het project of voor onbeperkte duur. Opdrachtgever heeft een opzegtermijn van 3 maanden. Heldere Ster heeft een opzegtermijn van 14 dagen.Opzegging kan alleen door een aangetekende brief.

Wijzigen van de opdracht

Aanvullende afspraken en wijzigingen in de opdracht zijn pas geldig als ze schriftelijk met Heldere Ster zijn overeen gekomen of door heldere Ster zijn bevestigd en de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen bezwaar heeft gemaakt.
Indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen of aanvullende afspraken wenst dan dienen die tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven aan Heldere Ster.

Indien als gevolg van wijzigingen en aanvullende afspraken voor Heldere Ster meer werkzaamheden of hogere kosten ontstaan dan worden die extra in rekening gebracht.

Wijzigingen en aanvullende afspraken kunnen tot gevolg hebben dat de afgesproken levertijd wordt overschreden. Het overschrijden van de levertijd komt dan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Prijs

Prijsopgave is exclusief 19% BTW

Voorrijkosten

De voorrijkosten zijn 150 euro plus 19 cent per kilometer.

Nacalculatie

Op de geleverde diensten vind nacalculatie op de gemaakte aantal uren plaats. De besteedde tijd aan alle aanpassingen wordt doorberekend. Het is aan te raden alle gewenste aanpassingen op een lijst te noteren en te mailen omdat dat efficiënter is dan telkens een kleine aanpassing.

Prijswijzigingen

Heldere Ster is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kosten van materialen, producten of diensten stijgen of als zich overige al dan niet voorziene omstandigheden voordoen die een prijsstijging van het te leveren product veroorzaken.

Indien de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden niet verricht of materialen zoals content niet verstrekt dan is Heldere Ster gerechtigd de kosten voor het zelf doen van deze werkzaamheden in rekening te brengen. Voor content van websites worden aparte prijzen berekend.

Gemaakte kosten

Door Heldere Ster gemaakte kosten voor het uitvoeren van de opdracht worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Betalingstermijnen

Het aantal betalingstermijnen is afhankelijk van het geoffreerde bedrag exclusief BTW.

Bij bedragen tot 200, eenmalig na levering van de dienst.
Bij bedragen vanaf 200 tot 600, 2 termijnen van ieder de helft van het totaal bedrag. De eerste termijn bij de aanvaarding van de opdracht en de laatste termijn bij de levering van de dienst.

Bij bedragen boven de 600, betaling in 3 termijnen van elk een derde van het totaal bedrag., de eerste bij de aanvaarding van de opdracht, de tweede halverwege en de laatste na de levering van het product.

Betaling

De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangen van de factuur. Bij te late betaling wordt wettelijke rente berekend volgens de wettelijke periode.

Auteursrecht

Heldere Ster behoud het auteursrecht en intellectueel eigendom op alle door haar gemaakte producten, ontwerpen, tekeningen, foto’s, namen en broncodes.
Heldere Ster is gerechtigd afbeeldingen van producten te gebruiken voor eigen gebruik, onder andere voor publiciteit en promotie. Heldere Ster is gerechtigd haar naam bij deze producten te vermelden of verwijderen.

Opdrachtgever zal aanduidingen van Helder Ster of de naam van personeelsleden of directieleden bij producten zoals handelsnaam, auteursrechten, logo, merken en andere rechten van intellectueel eigendom niet wijzigen of verwijderen.

Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de producten om ze te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Over het gebruiksrecht kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

Heldere Ster aanvaard geen duidelijke verminking van door haar gemaakte en geleverde producten. Te denken valt aan het aanpassen van een site zodat die er totaal niet meer uitziet.

Aansprakelijkheid

Heldere Ster is niet aansprakelijk voor de gevolgen op de inhoud van de geleverde diensten en, of op spelfouten in aangeleverde teksten.

Hosting

Klant regelt zelf de hosting van de website en verstrekt Heldere Ster de benodigde gegevens om haar werk te kunnen doen. Heldere Ster kan hierin wel een adviserende rol spelen. Heldere Ster is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor problemen met de hoster. Te denken valt aan: server down, bereikbaarheid, trage server, andere software door de hoster op de server gezet, database problemen en hacken van de server.


Heldere Ster | © 2010-2012 door +Sigrid de Jong, Alle rechten voorbehouden. |